آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی

نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد خرید سه دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا به صورت یکپارچه با ظرفیت ۳۰۰ تن تبرید واقعی پروژه ستاره جردن واقع در تهران، خیابان آفریقا، خیابان عاطفی غربی، پلاک ۸۴ را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای، به یک شرکت صاحب صلاحیت و با توان و تجربة کافی در این زمینه واگذار نماید؛ لذا از کلیه شرکت های صاحب صلاحیت در این زمینه دعوت بعمل می آید تا ضمن دریافت و مطالعة دقیق اسناد مناقصه حاضر و آگاهی کامل نسبت به شرایط آن، نسبت به تکمیل و ارسال اسناد مربوطه در مهلت مقرّر اقدام نمایند.

جهت دریافت فایل PDF آگهی مناقصه کلیک نمایید