آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ا ی

نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد خرید ۶۵۳ دستگاه فن کوئل به ظرفیت های مختلف برای پروژه ستاره جردن واقع در تهران، خیابان آفریقا ، خیابان عاطفی غربی ، پلاک ۸۴ را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای، به یک شرکت صاحب صلاحیت و با توان و تجربة کافی در این زمینه واگذار نماید؛ لذا از کلیه شرکت های صاحب صلاحیت در این زمینه دعوت بعمل می آید تا ضمن دریافت و مطالعة دقیق اسناد مناقصه حاضر و آگاهی کامل نسبت به شرایط آن، نسبت به تکمیل و ارسال اسناد مربوطه در مهلت مقرّر اقدام نمایند.

 

جهت دریافت فایل PDF آگهی مناقصه کلیک نمایید