بزرگترین پروژه ساختمانی شرکت ستاره عمران زمین با انتقال نهایی مالکیت پروژه عاطفی به سرانجام رسید. با انجام این انتقال شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و شریک جدید شرکت صندوق سرمایه گذاری بانک ها و همچنین بعنوان پیمانکار ساخت و اجرا تعیین گردید. پروژه عاطفی با مساحت تقریبی ۴۰۰۰۰ مترمربع بزرگترین پروژه ساختمانی شرکت از بدو تاسیس تاکنون می باشد . با آغاز روند اجرایی این پروژه و با توجه به نیاز به بکارگیری متخصصین رشته های ساختمانی ، این شرکت سهمی هر چند کوچک در ایجاد اشتغال برای ایرانی آباد و سربلند ایفا خواهد کرد.