۰۲
مهر

بزرگترین پروژه شرکت ستاره عمران زمین آغاز شد

 

بزرگترین پروژه ساختمانی شرکت ستاره عمران زمین با انتقال نهایی مالکیت پروژه عاطفی به سرانجام رسید. با انجام این انتقال شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و شریک جدید شرکت صندوق سرمایه گذاری بانک ها و همچنین بعنوان پیمانکار ساخت و اجرا تعیین گردید. پروژه عاطفی با مساحت تقریبی ۴۰۰۰۰ مترمربع بزرگترین پروژه ساختمانی شرکت از بدو تاسیس تاکنون می باشد . با آغاز روند اجرایی این پروژه و با توجه به نیاز به بکارگیری متخصصین رشته های ساختمانی ، این شرکت سهمی هر چند کوچک در ایجاد اشتغال برای ایرانی آباد و سربلند ایفا خواهد کرد.