آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای

 

نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد تأمین مصالح و اجرای پوشش اپوکسی کف رمپ، مسیرهای ارتباطی و پارکینگ های پروژه مذکور، واقع در تهران، خیابان آفریقا، خیابان عاطفی غربی ، پلاک ۸۴ را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای ، به یک پیمانکار صاحب صلاحیت و با توان و تجربة کافی در این زمینه واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های دارای صلاحیت در این زمینه دعوت بعمل می آید تا ضمن دریافت و مطالعة دقیق اسناد مناقصه حاضر و آگاهی کامل نسبت به شرایط آن، نسبت به تکمیل و ارسال اسناد مربوطه، به روشی که ذیلا تشریح می گردد، در مهلت مقرّر اقدام نمایند.

 

جهت دریافت فایل PDF آگهی مناقصه کلیک نمایید