آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای

نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد تامین مصالح و احداث ساختمان و تأمین لوازم و تجهیزات، اجرا، نصب و راه اندازی پست برق پروژه مذکور، واقع در تهران، خیابان آفریقا، خیابان عاطفی غربی، پلاک ۸۴ را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای، به یک پیمانکار صاحب صلاحیت و با توان و تجربة کافی در این زمینه واگذار نماید . لذا از کلیه شرکت های دارای صلاحیت در این زمینه دعوت بعمل می آید تا ضمن دریافت و مطالعة دقیق اسناد مناقصه حاضر و آگاهی کامل نسبت به شرایط آن، نسبت به تکمیل و ارسال اسناد مربوطه، به روشی که ذیلا تشریح می گردد، در مهلت مقرّر اقدام نمایند.

 

جهت دریافت فایل PDF آگهی مناقصه کلیک نمایید