انتقال قطعی سند شش دانگ پروژه صبا به نام شرکت ستاره عمران زمین با پیگیری های واحد حقوقی شرکت انجام شد. این پروژه مشتمل بر دو پلاک ثبتی با کاربری : یک قطعه منزل مسکونی و یک قطعه زمین فاقد بنا می باشد که در مرحله اخذ مجوزهای مربوطه و طراحی ساختمان قرار دارد.