۲۸
بهمن

آگهی نوبت اول مزايده حضوری فروش اقلام مازاد شماره ۱

این شرکت در نظر دارد تعدادی از اقلام و تجهیزات مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند. علاقمندان به شركت در مزايده مي‌توانند تا پایان...

ادامه مطلب