۰۲
تیر

مناقصه سفتکاری، نازک کاری و تأسیسات پروژه پیروز

مهلت دریافت اسناد و مدارک به پایان رسیده است.

ادامه مطلب