ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد تهیه و اجرای سیستم تهویه و تخلیه دود پارکینگ پروژه مذکور، واقع در تهران، خیابان آ فریقا، خیابان عاطفی غربی ، پلاک 84 را از طریق برگزاری مناقصه [...]