ریاست هیات مدیره
عبدالرضا امینائی چترودی
کارشناسی ارشد عمران
نایب رییس هیات مدیره
سروش سیاری
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
محمدجواد نوربخش حبیب آبادی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 
عضو هیات مدیره
محسن نوروزی
کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری
عضو هیات مدیره
حمید قربانی
دکتری مدیریت و برنامه ریزی