ساختمان تجاری-مسکونی ستارۀ ولنجک

جدول اطلاعات پروژه ستاره ولنجک