گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران آبان ۱۴۰۱

توسط بانک مرکزی

منتشر شد

 

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آبان ماه سال « گزارش ۱۴۰۱ که برگرفته از آمارهاي خام » سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است.

بر اساس اين گزارش:

  • در آبانماه سال ۱۴۰۱ ، تعداد آپارتمان هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به ۰ / ۸ هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۸ / ۴۷ و ۶ / ۹ درصد افزايش نشان ميدهد.
  • در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران ۰ / ۴۶۷ ميليون ريال بود که حاکي از افزايش ۸ / ۶ درصدي نسبت به ماه قبل مي باشد.

عناوین درج شده در این گزارش :

  1. حجم معاملات مسکن
  2. تحولات قيمت واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران
  3. ساير شاخص هاي آماري بازار معاملات مسکن
  4. تحولات اجاره بهاي مسکن
  5. جمع بندي :

تعداد واحدهاي مسکوني آپارتماني معامله شده در شهر تهران در آبان ماه سال ۱۴۰۱ به ۰ / ۸ هزار فقره رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶ / ۹ درصد افزايش نشان ميدهد. در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متر مربع زيربناي واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران معادل ۰ / ۴۶۷ ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹ / ۴۵ درصد افزايش داشته است. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در آبان ماه سال ۱۴۰۱ در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکي از آن است که واحدهاي تا ۵ سال ساخت با
سهم ۴ / ۲۸ درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند.
همچنين در ماه مورد بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۸ / ۳۹ و ۰ / ۴۵ درصد رشد نشان مي دهد. لازم به توضيح است رشد ماهانه شاخص مزبور در آبان ماه در شهر تهران و کل مناطق شهري به ترتيب معادل ۱ / ۴ و ۰ / ۵ درصد مي باشد.