پروانه ساخت پروژه تجاری اداری ستاره صبا صادر شد

 

پروانه ساخت پروژه ستاره صبا با زیربنای تقریبی ۱۰.۰۰۰ مترمربع صادر شد. این پروژه در ۱۶ طبقه و با کاربری تجاری اداری ساخته خواهد شد.