پیگیری های انجام شده و تغییر کاربری بخشی از مشاعات پروژه ستاره ولنجک موجب افزایش متراژ مفید قابل فروش را در این پروژه فراهم آورد.

طبق پروانه اولیه صادر شده در سال ۱۳۹۲ متراژ پروژه ستاره ولنجک ۱۴۲۹۱ متر مربع بوده است که این متراژ با گذشت زمان و پیگیری های انجام شده به متراژ نهایی ۱۸۸۰۳ مترمربع افزایش یافته است.

متراژ مفید واحد های تجاری از ۴۰۲ مترمریع به ۱۳۴۴ متر مربع و متراژ واحد های مسکونی از ۷۰۵۶ مترمربع ( ۶۰ واحد مسکونی ) به ۹۰۸۱ مترمربع ( ۶۵ واحد مسکونی ) افزایش داشته است.

پروژه ستاره ولنجک در حال فروش و تحویل واحدها به خریداران می باشد.