مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت ستاره عمران زمین برای دوره مالی منتهی به سی آذرماه سال ۱۴۰۱ برگزار گردید.

 

اطلاعات آماری

 

پروژه های اتمام یافته در سال ۱۴۰۱