نماگرهای اقتصادی شماره ۱۰۷، سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

بخش ساختمان ، نماگرهای اقتصادی شماره ۱۰۷

 

ماخذ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران