ستاره جردن ، آگهی مناقصه عملیات تکمیلی اسکلت و سقف و دیوارهای بتنی

برای دریافت فایل PDF آگهی مناقصه، لطفاً کلیک نمایید.