ستاره سرو۱۴۰۱/۲/۱۸ ۶:۴۵:۴۳
ستاره پیروز۱۴۰۱/۱/۱۶ ۵:۵۶:۴۰
ستاره جردن۱۴۰۱/۲/۱۸ ۷:۱۵:۳۱
ستاره ولنجک۱۴۰۱/۱/۳۱ ۷:۰۹:۰۸
ستاره رهام۱۴۰۱/۲/۵ ۹:۵۶:۲۳
ستاره توانیر۱۴۰۱/۱/۲۸ ۹:۳۸:۲۸
ستاره رسالت۱۴۰۱/۱/۲۸ ۸:۰۸:۳۱
ستاره وزرا۱۴۰۱/۱/۱۶ ۶:۴۰:۲۴