ریاست هیات مدیره
سید نصیرالدین شاهرخی
کارشناسی ارشد راه و ترابری
نایب رییس هیات مدیره
سروش سیاری
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
مدیرعامل
محسن نوروزی
کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری
عضو هیات مدیره
محمدجواد نوربخش حبیب آبادی
 
عضو هیات مدیره
حمید قربانی