ستاره سرو۱۴۰۲/۴/۱۸ ۱۵:۰۴:۴۶
ستاره پیروز۱۴۰۱/۹/۱۵ ۷:۴۶:۱۸
ستاره جردن۱۴۰۳/۳/۱۹ ۶:۴۷:۰۱
ستاره ولنجک۱۴۰۱/۱/۳۱ ۷:۰۹:۰۸
ستاره رهام۱۴۰۱/۲/۵ ۹:۵۶:۲۳
ستاره توانیر۱۴۰۱/۱/۲۸ ۹:۳۸:۲۸
ستاره رسالت۱۴۰۱/۱/۲۸ ۸:۰۸:۳۱
ستاره وزرا۱۴۰۱/۱/۱۶ ۶:۴۰:۲۴