ستاره سرو۱۴۰۱/۲/۱۸ ۶:۴۵:۴۳
ستاره پیروز۱۴۰۱/۴/۶ ۴:۵۴:۰۱
ستاره جردن۱۴۰۱/۴/۷ ۴:۳۴:۴۰
ستاره ولنجک۱۴۰۱/۱/۳۱ ۷:۰۹:۰۸
ستاره رهام۱۴۰۱/۲/۵ ۹:۵۶:۲۳
ستاره توانیر۱۴۰۱/۱/۲۸ ۹:۳۸:۲۸
ستاره رسالت۱۴۰۱/۱/۲۸ ۸:۰۸:۳۱
ستاره وزرا۱۴۰۱/۱/۱۶ ۶:۴۰:۲۴