ستاره سرو۱۴۰۱/۵/۲ ۴:۰۳:۱۲
ستاره پیروز۱۴۰۱/۶/۱۲ ۷:۳۸:۱۹
ستاره جردن۱۴۰۱/۵/۲ ۴:۰۱:۴۰
ستاره ولنجک۱۴۰۱/۱/۳۱ ۷:۰۹:۰۸
ستاره رهام۱۴۰۱/۲/۵ ۹:۵۶:۲۳
ستاره توانیر۱۴۰۱/۱/۲۸ ۹:۳۸:۲۸
ستاره رسالت۱۴۰۱/۱/۲۸ ۸:۰۸:۳۱
ستاره وزرا۱۴۰۱/۱/۱۶ ۶:۴۰:۲۴