ستاره سرو۱۴۰۲/۱/۲۶ ۸:۱۶:۳۱
ستاره پیروز۱۴۰۱/۹/۱۵ ۷:۴۶:۱۸
ستاره جردن۱۴۰۲/۱/۲۶ ۸:۵۶:۴۴
ستاره ولنجک۱۴۰۱/۱/۳۱ ۷:۰۹:۰۸
ستاره رهام۱۴۰۱/۲/۵ ۹:۵۶:۲۳
ستاره توانیر۱۴۰۱/۱/۲۸ ۹:۳۸:۲۸
ستاره رسالت۱۴۰۱/۱/۲۸ ۸:۰۸:۳۱
ستاره وزرا۱۴۰۱/۱/۱۶ ۶:۴۰:۲۴