رخدادهای مهم ستاره عمران زمین در سال ۱۴۰۱

• فروش دو واحد در طبقه هفتم پروژه ستاره گلستان
• فروش چهار واحد اداری در پروژه ستاره ولنجک
• اجاره واحد تجاری پروژه ستاره ولنجک به مدت ٤ سا ل
• خرید یک واحد اداری و یک واحد تجاری در خیابان سرو غربی در جهت استقرار شرکت
• پیگیری پرونده مالیاتی شرکت در سال ١٣٩٩ که منجر به رسیدگی و صدور برگه تشخیص گردید.
• پیگیری پرونده مالیاتی شرکت در سال ١٣٩٧ در سازمان مالیاتی کشور
• برگزاری مجمع و ارائه گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ١٤٠٠
• پیگیری اخذ پروانه و انجام مقدمات شروع پروژه ستاره دریا و افزایش تراکم مسکونی
• پیگیری بهبود مجوزات قابل اخذ در پروژه ستاره نبوت
• معرفی عضو جدید هیئت مدیره شرکت
• انجام تهیه مطالعات امکان سنجی و اقتصادی پروژه ستاره جردن
• اقدامات جدی در خصوص مهندسی فروش، شناسایی مشتریان بالقوه و معرفی صحیحتر پروژ ههای ستاره گلستان و ستاره ولنجک و تهیه لیست مشتریان
( CRM) هدف
• سازماندهی سیستم فروش آپارتمان ها و املاک شرکت
• مطالعه مستمر بازار، تحقیق و بازدید میدانی و بررسی املاک مناسب جهت ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری در صنعت ساختمان
• پیگیری مستمر جهت انتقال تعدادی از املاک برخی از بانکها (بصورت تعهدات اکچوئری به صندوق) در قالب افزایش سرمایه
• تهیه و تدوین طرح توسعه شرکت
• مذاکرات متعدد با مدیریت املاک بانکهای زیرمجموعه صندوق جهت معرفی املاک مازاد و مدلسازی اقتصادی آنها

 

عـمـلـکـرد ویژه