فراخوان عمومی خرید ملک شرکت ستاره عمران زمین در نظر دارد نسبت به خرید پروژه مسکونی با بیش از 100 واحد اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای زمین با کاربری مسکونی ، پروانه ساختمانی معتبر ، پروژه های نیمه کاره ( حداقل اجرای اسکلت ) و آماده بهره برداری دعوت می گردد [...]