مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام شرکت ستاره عمران زمین برای دوره مالی منتهی به ۳۰آذرماه۱۴۰۰ برگزار گردید.

اطلاعات آماری