۱۳
خرداد

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خرید پمپ و بوستر پمپ‌های آبرسانی و آتشنشانی پروژه ستاره سرو

جهت دریافت اسناد مناقصه کلیک نمایید