۱۶
تیر

مناقصه مشاوره و طراحی سازه و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه ساختمان اداری ستاره عاطفی

 

مهلت دریافت اسناد به پایان رسیده است.