برای دریافت فایل مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین دیزل ژنراتور کلیک فرمایید