اخذ مصوبه کمسیون ماده ۵ و افزایش طبقات از ۶ طبقه به ۱۰ طبقه و افزایش تراکم از ۳۴۰ درصد به ۵۱۰ درصد

با اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران ، افزایش تعداد طبقات پروژه اداری تجاری صبا از شش طبقه به ده طبقه و همچنین افزایش تراکم از ۳۴۰ درصد به ۵۱۰ درصد مورد موافقت قرار گرفت. با رایزنی ها مستمر با شهردار محترم این شرایط و مصوبه و طراحی در حال انجام بگونه ای در نظر گرفته شده که این تراکم در مراحل آتی نیز قابلیت افزایش خواهد داشت.

همچنین با پیگیری انجام شده در معاونت شهرسازی منطقه ۶ نسبت به اخذ مصوبه شورای معماری در شهرداری منطقه مبنی بر تثبیت حقوق جدید در پرونده شهرداری پروژه صبا اقدام گردید که بر این اساس احداث بنا از جبهه شمالی به جبهه غربی زمین منتقل شد که باعث افزایش طول ساخت در محور خیابان قائم مقام و افزایش بر تجاری و متراژ تجاری و همچنین طراحی مناسب تر و نورگیری بهتر واحدهای اداری میگردد.