با پیگیری های انجام شده توسط واحد حقوقی در خصوص انتقال سند پروژه عاطفی از مالک قبلی به نام شرکت ستاره عمران زمین ، مراحل نهایی این انتقال به سرانجام رسیده و انتقال سند دو دانگ از پروژه عاطفی مشتمل بر هفت پلاک ثبتی بصورت قطعی به نام شرکت ستاره عمران زمین انجام گردید.