کاتالوگ پاییز ۱۴۰۰ شرکت ستاره عمران زمین جهت معرفی هر چه بهتر خدمات و توانایی های این شرکت منتشر شد.

آنچه در این کاتالوگ خواهید خواند :
معرفی شرکت ، ارزش های بنیادین و چشم انداز شرکت
پراکندگی و زیربنای کل پروژه های شرکت
معرفی جامع پروژه ستاره گلستان بعنوان آخرین پروژه تکمیل شده شرکت ستاره عمران زمین
معرفی سایر پروژه های شرکت ستاره عمران زمین

 

گزیده ای از کاتالوگ شرکت ستاره عمران زمین