آگهی نوبت اول مزايده حضوری فروش اقلام مازاد شماره ۱

این شرکت در نظر دارد تعدادی از اقلام و تجهیزات مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند. علاقمندان به شركت در مزايده مي‌توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ 1398/12/10 به آدرس شرکت مراجعه نمایند. برای دریافت فایل آگهي نوبت اول مزايده حضوری فروش اقلام مازاد  شماره 1 کلیک فرمایید.