جهت دریافت اسناد مناقصه بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

اسناد مناقصه پروژه اداری ستاره عاطفی (PDF)

اسناد مناقصه پروژه اداری ستاره عاطفی (WORD)

 

با توجه به اینکه مناقصه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر تکمیل عملیات اجرایی ساختمان اداری ستاره عاطفی، بصورت محدود و دومرحله ای برگزار می گردد
صرفاً شرکت های مهندسین مشاوری که نامه دعوت به شرکت در مناقصه را دریافت نموده اند مجاز می باشند که با دریافت و تکمیل اسناد مناقصه، نسبت به ارائه پاکت های پیشنهادی جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
بنابراین شرکت ستاره عمران زمین جهت دریافت و بررسی اسناد مناقصه ارائه شده توسط سایر شرکت ها ، هیچ تعهد و مسئولیتی ندارد. لذا مقتضی است کلیه شرکت هایی که نامه دعوت به مناقصه فوق الذکر را دریافت ننموده اند ، از دریافت ، تکمیل و یا ارائه اسناد مناقصه مذکور خودداری نمایند.