آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ستاره جردن

شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد تکمیل عملیات باقی مانده احداث ساختمان اداری ستاره جردن شامل سفتکاری ، نازک کاری و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه مذکور، واقع در تهران، خیابان آفریقا، خیابان عاطفی غربی، پلاک ۸۴ را از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای ، به یک پیمانکار صاحب صلاحیت “” حداقل پایه دو رشته ساختمان و ابنیه و حداقل پایه دو تأسیسات و تجهیزات””و با توان و تجربة کافی در این زمینه واگذار نماید.