ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد تامین مصالح و احداث ساختمان و تأمین لوازم و تجهیزات، اجرا، نصب و راه اندازی پست برق پروژه مذکور، واقع در تهران، خیابان آفریقا، خیابان عاطفی غربی، پلاک [...]

ستاره جردن ، آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای   نظر به اینکه شرکت ستاره عمران زمین بعنوان مالک و کارفرمای پروژه ساختمان اداری ستاره جردن، در نظر دارد تأمین مصالح و اجرای پوشش اپوکسی کف رمپ، مسیرهای ارتباطی و پارکینگ های پروژه مذکور، واقع در تهران، خیابان آفریقا، خیابان عاطفی غربی ، پلاک 84 را [...]

Go to Top