ستاره صبا، پروانه ساخت پروژه تجاری اداری ستاره صبا صادر شد

پروانه ساخت پروژه تجاری اداری ستاره صبا صادر شد   پروانه ساخت پروژه ستاره صبا با زیربنای تقریبی 10.000 مترمربع صادر شد. این پروژه در 16 طبقه و با کاربری تجاری اداری ساخته خواهد شد.