پیمانکار عملیات اجرائی پروژه صبا انجام شد

 

با برگزاری مناقصه، پیمانکار عملیات گودبرداری ، خرید و اجرای سازه فلزی پروژه ستاره صبا انجام گردید. این پروژه با کاربری تجاری و اداری و زیربنای تقریبی ده هزار مترمربع با روش تاپ داون انجام خواهد شد