تحویل موقت پروژه ستاره پیروز به کارفرما

با اتمام مراحل اجرائی و نهایی پروژه ستاره پیروز ، با حضور نماینده کارفرما و مشاور ، تحویل موقت این پروژه انجام گردید. ستاره پیروز با کاربری اداری در ۹ طبقه واقع در خیابان نلسون ماندلا و متعلق به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها می باشد.