نتايج بررسي فعاليت هاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري (( نه ماهه اول ۱۴۰۰)) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

 

ماخذ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران